Staat zoekt geld

De staat heeft geld nodig. En nu NOG meer dan anders. Herman Matthijs, voorzitter van de Hoge Raad van Financiën ligt enkele voorstellen toe. Er is blijkbaar een document gelekt naar La Libre. Wanneer je kijkt wie in die Raad zetelt dan heb je het onmiddellijk verstaan waarom die ongegeneerd en zonder enige schaamte dergelijke voorstellen doen. We zijn het land dat zijn burgers het zwaarst belast. Tot eind augustus werken wij om belastingen en taksen te betalen. En dan durven die nog onderstaande voorstellen te doen. In 2020 viel de Tax Liberation Day in België op … 08 augustus! Deze website omschrijft het als volgt: “Tot  8 augustus heeft u gewerkt voor de putten in de wegen, voor het logge ambtenarenapparaat, voor uw veel te laag pensioen … en voor een verspillende politieke klasse.” En daarmee zijn we weer eens de slechtste van de klas. We zijn ondertussen 2022 en het zal nu waarschijnlijk ergens half augustus zijn. En met de voorstellen van die *%*¨°çè§ gaan we naar eind augustus. Dus, 75% van je tijd werk je voor de staat.

In de nieuwsbrief “Wetstraat Insider” lees ik: “De ziekte van de Belgische politiek, steeds grotere kabinetten: Vivaldi zit op record van 838 mensen, Brusselse regering tikt af op 348 man”. En verder: “Het zijn Hilde Crevits (cd&v) met 45 medewerkers, en Bart Somers (Open Vld) met 41 kabinetards, die het meeste volk hebben. Minister-president Jambon zelf doet het met 35 mensen. Naast Crevits en Somers heeft ook Ben Weyts (N-VA) een kabinet van 38 mensen.” Dan moet je weten dat Somers bevoegd is voor overheidspersoneel en dan geef je toch het voorbeeld. Deze niet wat die weigert ronduit te besparen op personeel. Van zoiets had ik wel niets anders verwacht. En “Dat vertaalt zich in totaal in 288 personeelsleden op die kabinetten, of gemiddeld 32 medewerkers per minister. Die kosten in totaal 23 miljoen euro belastinggeld.”

En dan zijn er nog de 158 gedetacheerden of geleenden die uit de verschillende administraties komen. Kostprijs niet gekend. Wie ervoor betaalt wel: u en ik. Of wat had je gedacht.

Ik heb ook enkele voorstellen. Maar laten we beginnen met die van die “Hoge” Raad. Ik zal helemaal onderaan “Lage” Raad spelen en zelf enkele voorstellen doen. Dus, de voorstellen van die slimme koppen zijn:

– Verhogen van de btw van 21% naar 22%
– Afschaffen van het fiscaal voordeel van het individueel pensioensparen
– Afschaffen maaltijd- en eurocheques
– Afschaffen van de gunstregeling van tankkaarten
– Huurinkomsten zwaarder belasten

In De Morgen van 04.06.2022 zegt Matthijs het volgende: “Dat document in La Libre was volledig fake.”

Mijn bedoeling was om eens een zo correct mogelijk lijstje te maken van onze intelligente, meevoelende en empatische “leiders” (het zijn eerder lijders) die opkomen voor de kleine mens. Voor een land de grootte van een erwt op de wereldkaart en met elf miljoen inwoners, de grootte van een doorsneestad in China, hebben we er nogal wat. Ik vind verschillende lijsten die al dan niet acueel zijn en het is een lijst die voortdurend verandert. Gisteren bijvoorbeeld heeft Wouter Beke ontslag genomen en binnenkort vertrekt er nog een.

Onderstaande tekst heb ik gevonden op de website van de Vlaamse Regering.
“Elke gemeenschap en elk gewest heeft een eigen parlement en een eigen regering. In theorie zou België zeven parlementen en zeven regeringen moeten tellen: 3 gemeenschappen + 3 gewesten + 1 federale overheid = 7 parlementen en regeringen. Toch hebben we ‘maar’ zes parlementen en zes regeringen: het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering besturen zowel de Vlaamse Gemeenschap als het Vlaamse Gewest.”

Op de website van de VRT wordt dit:
“Je kunt zelfs zeggen: negen regeringen en negen parlementen, als je de hele politieke fauna en flora van Brussel erbij telt. Niet enkel het parlement van het hoofdstedelijke gewest dus, maar ook pakweg de Vlaamse gemeenschapscommissie.”  “In totaal zijn er in dit land 61 zitjes in een of andere regering, en 795 in een parlement. Maar er zijn slechts 48 leden van een regering, en 475 van een parlement. Vanwaar dat verschil? Door dubbele en zelfs drievoudige petjes. Vijftig van de zestig senatoren worden bijvoorbeeld geleverd door de parlementen uit de gemeenschappen. In Brussel gaat het nog verder: daar zitten parlementsleden tegelijk in het parlement, de raad van de Vlaamse of Franse Gemeenschapscommissie én zitten ze nog eens allemaal samen in de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Voor de ministers geldt hetzelfde principe van verschillende petjes.”

“De vraag is nu: hoeveel kost dat allemaal? Wel, in 2018 was dat zo’n 670 miljoen euro voor alle parlementen en regeringen samen.

De regeringen nemen 197,64 miljoen euro voor hun rekening, de parlementen 418,75 miljoen. Een groot stuk daarvan is bestemd voor lonen en gebouwen. Daarbij komen nog de kosten van het koningshuis en de dotatie aan de partijen. Alles samen vormen ze de kosten van het democratische apparaat.

Niet inbegrepen zijn andere democratische instellingen: het Rekenhof (ook goed voor zo’n 49 miljoen euro per jaar), het Planbureau en het Comité I of het Comité P. Het gaat hier enkel om de bovenlokale politiek pur sang.

De lokale besturen, provincies en gemeenten, zijn evenmin meegeteld. Net als de kosten van de ambtenaren, waarvan er in ons land 814.000 zijn, of 16,8 procent van het totale aantal werkenden. Recent onderzoek wees trouwens uit dat de Belgische ambtenaren bruto tot de duurste van Europa behoren. Alles samen kosten ze ongeveer tien miljard per jaar of 2,6 procent van het bruto nationaal product. Maar in deze telling zijn ze dus niet opgenomen.”

Jaja, je hebt dat goed gelezen: 814.000 ambtenaren of 17% van de “werkenden”.

Het is zo erg met die postjes dat men limieten heeft moeten invoeren: Elio Di Rupo (PS) mag maximum 68 en de kabinetten van de viceminister-presidenten 55 medewerkers hebben.

Bij het begin van Vivaldi en de gebruikelijke blabla en loze beloftes ging men de grootte van de kabinetten aanpakken. En dan worden ze verkozen, dus is hun postje veilig gesteld en dan ziet men dat het budget van de kabinetten omhoog gaat met … 25%. Jawel, met een kwart. Concreet van 56.000.000 euro naar 68.000.000 euro.

“Ondertussen heeft de federale ploeg nog geen update gegeven van de huidige cijfers. Al sinds december 2021 vraagt Kamerlid Sander Loones (N-VA) daarom: hij stuurde toen elke minister een vraag om een actualisering van het aantal medewerkers. De reden was simpel: in zijn State of the Union van oktober 2021 kondigde premier Alexander De Croo een “besparing van 1,11 procent aan bij de administraties en instellingen”, voor 2022.”

Aankondigen en beloven, daarin zijn ze kampioenen.

 

Gemeenschappen

Gewesten

De verschillende gemeenschappen hebben nog eens aparte ‘miniparlementjes’ in het Brusselse Parlement: de gemeenschapscommissies. Ze zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeenschappen in Brussel.

Deelstaten

Provincies

Steden

Agglomeraties

Gemeenten

Dorpen

Zo zijn er ook de “administratieve samenwerkingsverbanden” als:

 • Politiezones,
 • Bestuurlijke arrondissementen die nuttig zijn bij verkiezingen of nog de
 • Hulpverleningzones van de brandweer en de wereldberoemde
 • Streekintercommunales.

Al ooit gehoord van:

 • Banlieu
 • Woonforensenzone
 • Regionale woonmarkten
 • Clusters van gemeenten
 • Afbakeningen van versterkt streekbeleid
 • Zones van burgemeesteroverleg
 • Sociale verhuurkantoorzones
 • Lokale woonbeleidszones
 • Deelbekkens
 • Waterschappen
 • Bovenlokaal cultuurbeleid
 • Toeristische regio’s
 • Regionale bib-samenwerkingen
 • Intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten
 • Erfgoedconvenanten
 • Regionale landschappen
 • Samenwerkingsverbanden jeugdhulp
 • Schoolregio’s
 • Vervoersregio’s
 • Mobiliteitsregio’s
 • Sportregio’s
 • Leader-regio’s ???
 • Lokale arbeidsmarktgebieden
 • Centra voor Algemeen Welzijnswerk
 • Ziekenhuisnetwerken
 • Ziekenhuisregio’s
 • Regionale zorgzones
 • Lokaal gezondheidsoverleg
 • Huisartsenwachtpostenstructuur
 • Eerstelijnszorgzones
 • Agentschap

 

 

01. Federale Overheid

1 Eerste minister
14 ministers
5 staatssecretarissen
838 medewerkers

Zo is er een minister of staatssecretaris voor:

 • Justitie
 • Regie der Gebouwen
 • Financiën
 • Bestrijding van de fiscale fraude
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Buitenlandse
 • Europese Zaken
 • Defensie
 • Beliris
 • Federale Culturele Instellingen
 • Veiligheid
 • Binnenlandse Zaken
 • Buitenlandse Handel
 • Sociale Zaken
 • Volksgezondheid
 • Asiel en Migratie
 • Pensioenen
 • Energie
 • Leefmilieu
 • Duurzame Ontwikkeling
 • Mobiliteit
 • Belgocontrol
 • Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
 • Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s
 • Landbouw
 • Maatschappelijke Integratie
 • Grote Steden
 • Digitale agenda
 • Telecommunicatie en Post
 • Administratieve vereenvoudiging
 • Bestrijding van de sociale fraude
 • Privacy
 • Noordzee
 • Werk, Economie en Consumenten
 • Armoedebestrijding
 • Gelijke Kansen en Diversiteit
 • Personen met een beperking
 • Begroting
 • Ambtenarenzaken
 • Nationale Loterij
 • Wetenschapsbeleid
 • Relance en Strategische investeringen
 • Gendergelijkheid
 • Institutionele Hervormingen
 • Democratische Vernieuwing
 • Consumentenbescherming

Gelukkig ben ik op dit document gestoten. Een heel grote hulp en kun je dat eens bekijken aub. Ik persoonlijk werd er misselijk van. Het aantal nationale ministers, staatsecretarissen en bijhorende postjes is wansmakelijk. VIJFTIG pagina’s postjes zoals onder andere:

– Adjunct-Directeur van van alles en nog wat
– Directeur van van alles en nog wat
– Adviseur voor van alles en nog wat
– Assistente
– Press Officer
– Woordvoerder
– Speech writer
– Fotograaf
– Coördinator van van alles en nog wat
– Expert van van alles en nog wat
– Chauffeur
– Senior Advisor
– Vertaler
– Chef Protocol
– Bode
– Indicateur
– Onthaalmedewerkster
– Raadgeefster van van alles en nog wat
– Rekenplichtige
– Kok
– Communicatiebeheerder
– Informaticus
– Deskundige van van alles en nog wat
– Celverantwoordelijke
– Adjunct-kabinetschef
– Manager van van alles en nog wat
– Econoom
– ICT-coördinator
– Aanwijzer/agendadienst
– Indicateur
– Copywriting
– Graficus
– Sociaal mediastrateeg
– Beeldvoerder
– Attaché
– Magistraat
– Secretaresse/Secretaris
– Onderhoudswerker

Wat opvalt is dat Wilmès bijvoorbeeld een dertigtal (30) raadgeefsters en -gevers heeft! Naast de kok, chauffeur en al die andere onmisbare functies. Vanden Broucke heeft drie woordvoerders en twee waarvan de functie “Contact met de burger” is. Van Quickenborne een dertigtal (30) adviseurs, elf medewerkers en – sters en zes (6) chauffeurs.

En dan zijn er deze jobs waarvan je je afvraagt wie deze jobfunctie bedenkt en omschrijft: “Raadgever Transversaal overzicht multilaterale samenwerking: Klimaat en leefmilieu, Mensenrechten”. Wat doen die acht uren per dag?

Ergens is er een “Dienst algemeen beleid en strategie” en die doet het volgende, dag in dag uit:

 • Opvolgen Directiecomité
 • Bestuursovereenkomst
 • Betrekkingen van de administratie met de Koning en de minister
 • Registreren, doorzenden, coördineren en opvolgen van de dossiers
 • Administratieve coördinatie van de diensten die onder het gezag van de voorzitter geplaatst zijn
 • Veiligheidsmachtigingen
 • Gendermainstreaming
 • Archiefbeheer

 

02. Vlaamse Regering

1 Minister-president
9 ministers
288 medewerkers

Zo is er een minister voor:

 • Buitenlandse Zaken
 • Cultuur
 • ICT
 • Facilitair Management
 • Binnenlands Bestuur
 • Bestuurszaken
 • Inburgering
 • Gelijke Kansen
 • Economie
 • Innovatie
 • Werk
 • Sociale economie
 • Landbouw
 • Visserij
 • Onderwijs
 • Sport
 • Dierenwelzijn
 • Vlaamse Rand
 • Justitie en Handhaving
 • Omgeving
 • Energie
 • Toerisme
 • Welzijn
 • Volksgezondheid
 • Gezin
 • Armoedebestrijding
 • Financiën en Begroting
 • Wonen
 • Onroerend Erfgoed
 • Mobiliteit
 • Openbare Werken
 • Brussel
 • Jeugd
 • Media

Ook hier heb je lange lijsten met raadgevers en medewerkers allerhande. Ik heb echter noch chauffeurs noch koks gevonden.

 

03. Waalse Regering

1 Minister-president
7 ministers 

Zo is er een minister voor:

 • Economie
 • Commerce extérieur
 • Recherche + innovation
 • Numérique
 • Aménagement du territoire
 • Agriculture
 • IFAPME
 • Centres de compétences
 • Emploi
 • Formatioin
 • Santé
 • Action sociale
 • Egalité des chances
 • Droits des femmes
 • Logement
 • Pouvoirs locaux
 • Budget et des Finances
 • Aéroports
 • Infrastructures sportives
 • Fonction publique
 • Informatique
 • Simplification administrative
 • Allocations familiales
 • Tourisme
 • Patrimoine
 • Sécurité routière
 • Environnement
 • Nature
 • Forêt
 • Ruralité
 • Bien-être animal
 • Climat
 • Energie
 • Mobilité

 

04. Duitstalige Gemeenschap

1 Minister-president
4 ministers

Zo is er een minister voor:

 • Lokale Behörden
 • Finanzen
 • Gesundheit und Soziales
 • Raumordnung
 • Wohnungswesen
 • Bildung
 • Forschung
 • Erziehung
 • Kultur und Sport
 • Beschäftigung
 • Medien
 • Bildung
 • Forschung
 • Erziehung

 

05. Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

1 Minister-president
3 ministers
6.000 “agents”

Zo is er een minister voor:

 • Budget
 • Fonction publique
 • Egalité
 • Enseignement
 • Enfance
 • Santé
 • Culture
 • Médias
 • Droits des Femmes
 • Enseignement supérieur
 • Enseignement
 • Promotion sociale
 • Hôpitaux universitaires
 • Aide à la jeunesse
 • Maisons de Justice
 • Jeunesse
 • Sports
 • Promotion de Bruxelles
 • Education

“Le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles a pour mission de mettre en œuvre, après approbation par le parlement, la politique du gouvernement. Il regroupe près de 6000 agents et est organisé en six grandes entités, à savoir le Secrétariat général et cinq administrations générales : Enseignement, Culture, Aide à la Jeunesse, Sport et Maisons de justice.”

Ik zou graag willen weten wat een “agent” is en wat die ZESDUIZEND doen elke dag.

 

Dit is een overzicht van al de verschillende bevoegdheden:

FEDERAAL

VLAAMS

WAALS

DUITS

BRUSSEL

Justitie Buitenlandse Zaken Economie Lokale Behörden Budget
Regie der Gebouwen Cultuur Commerce extérieur Finanzen Fonction publique
Financiën ICT Recherche + innovation Gesundheit und Soziales Egalité
Bestrijding fiscale fraude Facilitair Management Numérique Raumordnung Enseignement
Ontwikkelingssamenwerking Binnenlands Bestuur Aménagement du territoire Wohnungswesen Enfance
Buitenlandse Zaken Bestuurszaken Agriculture Bildung Santé
Europese Zaken Inburgering IFAPME Forschung Culture
Defensie Gelijke Kansen Centres de compétences Erziehung Médias
Beliris Economie Emploi Kultur und Sport Droits des Femmes
Fed. Culturele Instellingen Innovatie Formatioin Beschäftigung Enseignement supérieur
Veiligheid Werk Santé Medien Enseignement
Binnenlandse Zaken Sociale economie Action sociale Bildung Promotion sociale
Buitenlandse Handel Landbouw Egalité des chances Forschung Hôpitaux universitaires
Sociale Zaken Onderwijs Droits des femmes Erziehung Aide à la jeunesse
Volksgezondheid Sport Logement Maisons de Justice
Asiel en Migratie Dierenwelzijn Pouvoirs locaux Jeunesse
Pensioenen Vlaamse Rand Budget et des Finances Sports
Energie Justitie en Handhaving Aéroports Promotion de Bruxelles
Leefmilieu Omgeving Infrastructures sportives Education
Duurzame Ontwikkeling Energie Fonction publique
Mobiliteit Toerisme l’Informatique
Belgocontrol Welzijn Simplification administrative
NMBS Volksgezondheid Allocations familiales
Middenstand, Zelfst., KMO’s Gezin Tourisme
Landbouw Armoedebestrijding Patrimoine
Maatschappelijke Integratie Financiën en Begroting Sécurité routière
Grote Steden Wonen Environnement
Digitale agenda Onroerend Erfgoed Nature
Telecommunicatie en Post Mobiliteit Forêt
Admin. vereenvoudiging Openbare Werken Ruralité
Bestrijding sociale fraude Brussel Bien-être animal
Privacy Jeugd Climat
Noordzee Media Energie
Werk, Eco. en Consum. Mobilité
Armoedebestrijding
Gelijke Kansen
Personen met beperking
Begroting
Ambtenarenzaken
Nationale Loterij
Wetenschapsbeleid

 

Nu moet je eens nagaan hoeveel keer bepaalde onderwerpen dubbel, driedubbel of meer er zijn!

 

En alsof dat nog niet genoeg is, heb je dan ook nog eens een:

01. Federaal Parlement

Het federaal parlement bestaat in België uit twee kamers: de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat.

Kamer van Volksvertegenwoordigers

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden de 150 volksvertegenwoordigers rechtstreeks verkozen bij algemeen stemrecht. Op vlak van talen is de Kamer samengesteld uit 88 Nederlandstaligen en 62 Franstaligen.

Senaat

De Senaat telt 60 leden. 50 senatoren worden aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen en gewesten onder hun leden. De groep bestaat uit 29 leden van het Vlaams Parlement,  10 van het Parlement van de Franse Gemeenschap, 8 van het Parlement van het Waalse Gewest, 2 van de Franse taalgroep van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 1 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. De overige 10 senatoren zijn gecoöpteerd op basis van de verkiezingsresultaten.

Wij betalen 40.000.000 euro voor deze bende van een 180-tal mannen en vrouwen waaronder bodes, een schrijnwerker, electriciens, koffiedragers en nog meer onmisbaar personeel. Daarvoor komen ze acht keer per jaar samen. Voor zover dat nodig is natuurlijk want de geplande samenkomst van 10 juni is geschrapt wegens … lege agenda!

 

02. Vlaams Parlement

03. Parlement van de Franse Gemeenschap

04. Parlement van het Waalse Gewest

05. Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

06. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Met 340 kabinetsmedewerkers schiet de regering van het Brussels Gewest wel de hoofdvogel af qua aantal medewerkers! Zo heeft minister-president Rudi Vervoort (PS) zelf liefst 76 medewerkers met een gemiddelde van 43 medewerkers per kabinet! In totaal tikt de Brusselse ploeg aan tot 340 man waarvan acht ministers en staatssecretarissen. Een gemiddelde Brusselse minister verdient dus 279.000 euro per jaar zijnde 23.288 euro bruto per maand staat te lezen in La Libre.

06. Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

07. Raad van de Vlaamse gemeenschapscommissie

08. Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie

09. Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

 

Natuurlijk zijn er ook nog de Federale Organisaties:

01. Federale Overheidsdiensten (FOD):

– FOD Kanselarij van de Eerste Minister
– FOD Beleid en Ondersteuning
– FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
– FOD Binnenlandse Zaken
– FOD Financiën
– FOD Mobiliteit en Vervoer
– FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
– FOD Sociale Zekerheid
– FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
– FOD Justitie
– FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
– Ministerie van Defensie

En dan zijn er nog zo’n dingen als de overheidsdiensten, instituten, archieven, musea, diensten, secretariaten, bibliotheken, agentschappen, regieën, bureau, platform, kruispuntbank, institute, kas, commissariaat-generaal, onderzoeksnetwerk, Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, …

02. Programmatorische federale overheidsdiensten (POD’s)
– POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid
– POD Wetenschapsbeleid

03. Wetenschappelijke instellingen
– Koninklijk Meteorologisch Instituut van België
– Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
– Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
– Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
– Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
– Koninklijke Bibliotheek van België 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
– Koninklijke Sterrenwacht van België
– Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
– Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie
– Poolsecretariaat

04. Instellingen van openbaar nut (ION)
De ION’s zijn verbonden met een of meerdere FOD’s maar hebben een grotere of minder grote autonomie naargelang het type.
Er zijn vier types: type A: ze staan onder het gezag van een of meerdere ministers en types B, C en D: deze ION’s staan onder het gezag van een beheersorgaan en staan onder de voogdij of de controle van een of meerdere ministers.
– Nationaal Geografisch Instituut
– Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
– Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie
– Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
– Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
– Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
– Federaal Planbureau
– Regie der Gebouwen
– War Heritage Institute

05. Openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ)
De OISZ zijn verbonden met een of meerdere FOD’s en hebben elk een specifieke taak in het beleid van de sociale zekerheid.
– Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
– Federale Pensioendienst (FPD)
– Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
– eHealth-platform
– Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris)
– Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen
– Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
– Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
– Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
– Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Technische cel RIZIV

06. Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)
Régie van de Gevangenisarbeid
– Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie van het beheer van de identiteitskaarten en van het rijkregister
– Centrale dienst voor Duitse vertaling (CDDV)
– Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met Consulaire Zaken
– Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie “Nationale Veiligheidsoverheid”
– Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie “Sociale activiteiten”
– Fedorest, Administratieve Dienst met Boekhoukundige Autonomie opgericht binnen de FOD Financiën
– Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen
– Résidence Palace – Internationaal Perscentrum – Brussel
– Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk (BELNET)
– Staatsdienst met Afzonderlijk Beheer Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis

 

En nog is het niet genoeg want in de rubriek “allerlei” staan deze:

– Andere ION:

  • Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
  • Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg
  • Koninklijke Muntschouwburg
  • Nationaal Orkest van Belgie
  • Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
  • Bureau voor normalisatie
  • Nationale Delcrederedienst

– Enabel

– Federale politie
Bedienaars van de erediensten
– Het leger
Raad van State
Paleis voor Schone Kunsten
Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
– UNIA (Interfederaal Gelijkekansencentrum)
– Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel
Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

En ook al die instellingen hebben hopen en hopen medewerkers en adviseurs.

 

Tijdens mijn zoektocht kwam ik dit tegen over Optifed en er verscheen een glimlach op mijn gezicht want er was hoop:

Optifed is het federale efficiëntieprogramma, dat als doel heeft besparingen te realiseren en de werking van de federale overheid te verbeteren door een sterkere samenwerking tussen de federale overheidsdiensten. Het spoort goede efficiëntiepraktijken op in de federale overheid om ze vervolgens op een projectbasis toe te passen in zoveel mogelijk diensten.

Samenstelling
De interne cel die het programma ondersteunt bestaat uit interne deskundigen uit de federale organisaties en werkt nauw samen met de 3 colleges van leidinggevende ambtenaren. De Eerste minister, de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging en de minister voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.

Programma’s
De Ministerraad van 13 juli 2012 gaf zijn fiat voor 8 programma’s van de cel Optifed:

 • Costing-out: de prijsverschillen tussen de FOD’s in de bestaande leveringscontracten verminderen om tot de beste prijszetting te komen
 • Procurement Governance: schaalvoordelen verwezenlijken bij standaardaankopen
 • Operationele uitmuntendheid: de operationele processen (administratie, diensten) stroomlijnen
 • Transversale ICT-projecten: besparen door gemeenschappelijke ICT-diensten te installeren
 • Menselijk kapitaal: het gebruik van de personeelsgerelateerde uitgaven optimaliseren
 • Herziening van systeemprocessen: de dienstenmodellen en de besluitvormingsprocessen grondig herzien
 • Het nieuwe werken: de manier waarop de werkorganisatie beheerd wordt en de organisatiecultuur herzien
 • Hefbomen: de cel Optifed zal hefbomen ontwikkelen die de verbeteringsprocessen ondersteunen. Deze hefbomen vormen een structurele basis waarop de FOD’s kunnen steunen bij hun besluitvorming op het vlak van de toekenning van budgetten en de herziening van processen.

Projecten
Federale organisaties kunnen projecten voorstellen in het kader van de programma’s. Deze projecten moeten transversaal zijn, ze mogen geen terugkerende kosten veroorzaken en de uitvoering van het project moet een rechtstreekse impact hebben op de dienstverlening van de overheidsdienst.

Ze worden geanalyseerd door Opfited en het budget wordt project per project goedgekeurd door de Ministerraad vóór ze van start gaan.

De glimlach was snel verdwenen want de projecten dateren van 2012 en 2013 en de laatste update van deze pagina gebeurde in 2017. Nog zo’n idee en plan dat waarschijnlijk veel gekost heeft aan consultants en studies, dat met veel bombarie en persberichten wordt aangekondigd en dat een stille dood sterft. En wie is er verantwoordelijk voor de verspilling van tijd en geld? Zoals altijd in de politiek: niemand. En wie heeft er voor dit zoveelste misbaksel betaald? Zoals altijd: u en ik.

Wat je zekerr eens moet bekijken is dit document als overzicht en dit document voor de details.

 

En nu mijn voorstellen:

01. Schaf Laken af.
02. Eén en slechts één “Eerste Minister”.
03. Eén en slechts één minister van iets (ongeacht de moedertaal, het geslacht, de religieuze overtuiging of de seksuele geaardheid van die persoon) met een maximum van twaalf ministers.
04. Eén en slechts één Parlement – geen Senaat.

Enkel mensen op wie wij gestemd hebben kunnen een van de eerder genoemde postjes innemen. Al de rest mag een echte job gaan zoeken.

 

Ik zoek NOG ALTIJD een duidelijk en klaar overzicht/tabel van de verschillende instellingen in België met een prijs ernaast. Nu is het een gigantisch gepuzzel met veel knip- en plakwerk met cijfers die niet altijd overeenkomen. Met al die duizenden en duizenden medewerkers moet er toch ooit één zijn die zo’n tabel eens gemaakt heeft.

 

One Comment on “Staat zoekt geld

 1. Mijn extra voorstellen :
  1- In heel het land moet men op alle politici die op de lijst staan, kunnen stemmen.
  2-Die met de meeste stemmen wordt premier. Indien niet ok daarmee, exit forever in de politiek.
  3-Slechts 1 regering, met Waalse, Brusselse,Vlaamse en Duitse ministers. Elke minister moet 4 talig zijn. Als dat niet kan, exit uit de politiek.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.